TEL : 02-115-5000 ต่อ 1230 , 1231 ,1234 , 1235 Mail : recruit@tngroup.co.th ,human@tnmetalworks.com
Album Acyivity Slider

wELCOME TO TNGROUP

จากวิสัยทัศน์ หรือเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้ กำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนไปให้ถึง คือ “คน” แต่เนื่องจากองค์กรของเรามีบุคลากรจำนวนมาก มีการทำงานและศักยภาพในตนเองแตกต่างกันคนละด้าน จึงจำเป็นต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการกำลังหลักของเรานี้ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน และก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อถึงเป้าหมายของเราร่วมกัน โดยเราต้องใช้ วัฒนธรรมองค์กร เป็นแนวทาง ให้ “คน” ของทีเอ็นกรุ๊ปต้องยึดเป็นหลักปฎิบัติตน “SMILE” คือ วัฒนธรรมองค์กรที่พวกเรา “คน” ของทีเอ็นกรุ๊ป ร่วมกันระดมความคิด จิตวิญญาณและประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรที่ผ่านมา ค้นพบว่า เรามีหลักปฎิบัติ และแนวคิดที่ดีงามหลากหลายเกิดขึ้นที่ทีเอ็นกรุ๊ป จึงได้เรียบเรียงกลั่นกรองเนื้อหาออกมาเป็นรูปธรรมจึงกลายมาเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ชื่อว่า SMILE

นับจากนี้ไป SMILE จะเป็นแนวทางหลักในการทำงาน และประพฤติปฏิบัติของพวกเราทุกคน เพื่อให้สิ่งดีงามที่ผ่านมาได้รับการถ่ายทอด มิใช่เป็นเพียงคำพูดแต่ต้องเป็นหลักการที่สามารถสื่อสาร จากรุ่นสู่รุ่น จากหน่วยงานสู่หน่วยงาน และจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง จนทำให้ SMILE เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตในการทำงานประจำวัน เพื่อให้พวกเราบรรลุถึงเป้าหมายร่วมกัน อันจะนำไปสู่ความผาสุขของ “คน” ของทีเอ็นกรุ๊ป ซึ่งหมายรวมตั้งแต่บุคลากร และ ครอบครัว ของคนทีเอ็นกรุ๊ปทุกคน และยังส่งผลให้ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด จากวิถีการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทีเอ็นกรุ๊ปของเราด้วย