TEL : 02-115-5000 ต่อ 1230 , 1231 ,1234 , 1235 Mail : recruit@tngroup.co.th ,human@tnmetalworks.com


สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน สวัสดิการทีไม่่เป็นตัวเงิน
ลำดับ สวัสดิการ คำจำกัดความ
1 ข้าวกลางวัน เป็นสวัสดิการสำหรับพนักงานทุกระดับเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานสำหรับอาหารกลางวัน
2 ยูนิฟอร์ม บริษัทจัดให้มีสวัสดิการเครื่องแบบให้กับพนักงาน เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการแต่งกาย
3 อุปกรณ์  Safety  บริษัทจัดให้มีสวัสดิการอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานเพื่อใช้สวมใส่ขณะปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับตัวพนักงาน
3 ตรวจสุขภาพประจำปี บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานทุกคน ปีละ 1 ครั้ง โดยแผนการตรวจร่างกายจะแตกต่างไปตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ โดยบริษัทจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
4 เยี่ยมไข้พนักงานกรณีเป็นผู้ป่วยใน บริษัทฯ  ได้ดูแลพนักงานโดยการจัดให้มีตัวแทนพนักงาน และ ขอเยี่ยมไข้ เพื่อไปเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
5 รับขวัญบุตร เป็นการแสดงความยินดีกับพนักงานในการคลอดบุตรทั้งพนักงานหญิง และ พนักงานชาย 
6 รถรับ-ส่งพนักงาน เป็นสวัสดิการที่บริษัทน ช่วยเหลือ แบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานของพนักงานในแต่ละวันซึ่งสามารถใช้บริการรถรับ - ส่งได้ทุกระดับ
7 ซื้อ Notebook   เป็นสวัสดิการช่วยเหลือในการซื่ออุปกรณ์ Notebook เพื่อการใช้ทำงานงานของพนักงานโดยให้เป็นทรัพย์สินของพนักงานเอง
8 งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และ กีฬาสี บริษัทจัดให้มีกิจกรรม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของพนักงาน เช่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่  เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
9 ทำบุญวันเกิดประจำเดือน บริษัทจัดให้มีกิจกรรม ทำบัญวันเกิดของพนักงานโดยพนักงานทุกคนสามารถร่วมทำบุญในเดือนเกิดของตัวเอง และ เพื่อนๆ ได้ 
10 เช่าสนามฟุตบอล บริษัทจัดให้มีการออกกำลังกาย เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง
11 วิปัสสนา บริษัทฯ  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานได้เจริญสมาธิเพื่อมาปรับใช้ในการทำงาน
12 มาม่าช่วง OT เป็นสวัสดิ อาหาร ที่รับประทานได้ง่าย สำหรับพนักงานในการทำงานล่วงเวลาช่วงสองทุ่มขึ้นไป
13 เรียนภาษาอังกฤษ บริษัทฯ  ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ด้านภาษาเพิ่มเติมและ นำมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน และ ในชีวิตประจำวัน
14 ห้องพยาบาล  บริษัทจัดให้มีห้องพยาบาล  เพื่อให้การบริการรักษา หรือปฐมพยาบาลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นให้กับพนักงาน
15 ลากิจเฝ้าภรรยาคลอดบุตร บริษัทฯ  ได้ส่งเสริมสถาบันครอบครัว โดยอนุญาตให้พนักงานชายสามารถลาเพื่อดูแลภรรยาคลอดซึ่งต้องการคนดูแลอย่างใกล้ชิด
16
ลาไปเลือกตั้งท้องถิ่น
บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิ์ของพนักงานในทางกฎหมายเลือกตั้งโดยให้พนักงานสามารถลาไปเลือกตั้งได้
17 ลาเนื่องในโอกาสพิเศษ บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว โดยจัดให้พนักงานสามารถลาเพื่อกิจพิเศษที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตแค่ครั้งเดียว เช่น บวชลูกชาย ลูกรับปริญญา เป็นต้น
18 ซื้อสินค้าบริษัทฯ  ได้ในราคาพิเศษ เป็นการลดค่าใช้ให้กับพนักงานที่สนใจซื้อสินค้าบริษัทฯ  ไปใช้งาน จึงสามารถให้พนักงานได้ซื้อสินค้าในราคาพิเศษได้