IED

ชุดขับและควบคุมลิฟท์โดยสาร
     ชุดขับและควบคุมลิฟท์โดยสารรุ่น IED นั้นมีมาตรฐานสากล UL/CE เพื่อความปลอดภัยสำหรับลิฟท์โดยสาร มีเทคโนโลยีใหม่ซึ่งได้รวบรวม host controller กับ AC motor drive functions เอาไว้ใน MCU ซึ่งช่วยให้ลิฟท์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เดลต้า IED ยังตอบสนองความต้องการของลิฟท์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การประกอบชิ้นส่วน เทคโนโลยี และการบริการซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่าย และยังมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ทำให้ เดลต้า IEDนี้มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด  

การประยุกต์ใช้งาน
เหมาะสำหรับลิฟท์ต่างๆดังนี้
  • ลิฟท์ความเร็วสูง
  • ลิฟท์สำหรับที่อยู่อาศัย
  • ลิฟท์ขนส่งสินค้า
  • ลิฟท์ในเชิงพาณิชย์
     
เพิ่มเพื่อน 

Email : automation@tnmetalworks.com

  Specification