HES

อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน สำหรับเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก (HES)

อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน สำหรับเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก (HES) มีความแม่นยำในการควบคุมอัตราการไหลและความดันของในแต่ละกระบวนการฉีด นอกจากนี้ยังสามารถแก้ปัญหาการสูญเสียพลังงานของเครื่องฉีดขึ้นรูปแบบเดิมได้อีกด้วย ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มปริมาณการผลิต แล้วยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้ 

การประยุกต์ใช้งาน
เหมาะสำหรับเครื่องฉีดพลาสติก


เพิ่มเพื่อน 

Email : automation@tnmetalworks.com

  Specification